Řídící výbor

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice
(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000108)

 
 
 
 1. Řídící výbor MAP je zřízen v návaznosti na Přílohu č. 2 Postupy zpracování MAP Výzvy k předkládání projektů 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 Operačního programu Věda výzkum vzdělávání (dále jen OP VVV) vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) dne 8. září 2015.
 2. Řídící výbor MAP je zřízen za účelem projednávání zpracování MAP.
 3. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Partnerství MAP může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma organizace je plně v kompetenci každého partnerství.
 4. Mezi hlavní úkoly Řídícího výboru patří:
 • Vytvářet platformu pro spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání v SO ORP
 • Projednávat podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
 • Zprostředkovávat přenos informací v území
 • Schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023

Působnost řídícího výboru

 1. Řídícímu výboru předsedá zvolený předsedající vzešlý z volby na prvním setkání aktérů partnerství.
 2. Řídící výbor je sestaven na základě partnerského principu a je složen ze zástupců zřizovatelů, škol, pedagogů, rodičů, neziskových organizací působících v oblasti školství a dalších partnerů.
 3. Členy Řídícího výboru jmenuje a odvolává předseda Řídícího výboru na základě nominace jednotlivých partnerů.

Složení řídícího výboru

Členy Řídícího výboru jsou zástupci těchto partnerů (záznam hlasování):

 • MAS Nad Prahou
  Ing. Miriam Kupková, mmkupka@seznam.cz, 604 251 990
   
 • Středočeský kraj
  Mgr. Tereza Javanská, javanska@kr-s.cz
   
 • Zřizovatelé škol
  Ing. Jitka Štyksová, obec@nedomice.cz, 602 456 890 - předsedkyně
  Mgr. Michaela Kučerová, michaela.kucerova@neratovice.cz
   
 • Školy bez rozdílu zřizovatele
  Bc. Lenka Krobová, svet.deti.kulisek@seznam.cz
  Mgr. Bc. Hana Švecová, mslibis@mslibis.cz
  Mgr. Alice Dolanská, a.dolanska@seznam.cz
  Mgr. Lucie Dejnožková, Blucka@seznam.cz
   
 • Neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin)
  Miloslava Hainová, ddmnera@centrum.cz
  Tomáš Petržílek     lisak@skaut-lisak.com
   
 • Základní umělecké školy
  Mgr. Jaroslav Zikmundovský, zus.nera@iol.cz
   
 • Krajský akční plán (dále jen KAP)
  Mgr. Tereza Javanská, javanska@kr-s.cz
   
 • Rodiče
  Jiří Jakoubek, biba.jakoubek@seznam.cz.
  Lucie Špačková     
  Eva Michálková, eva.michalek@seznam.cz
   
 • Integrované územní investice (dále jen ITI)
  Ing. Lenka Kriegischová, kriegischova@ipr.praha.eu
   
 • MAS působící na území MAP
  MAS Vyhlídky se vzdala nominace
   

Jednací řád

 

1. setkání aktérů výchovy a vzdělávání
8. března 2016 v Neratovicích

Prezenční listina
Prezentace projektu
Zápis
Fotogalerie

 

 

2. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Neratovice

20. června 2016, 14.00 hodin, MěÚ Neratovice

 

 

3. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Neratovice
2. 2. 2017, 14.00 hodin, MěÚ Neratovice

Pozvánka
Prezenční listina
Prezentace

Zápis

Fotogalerie
 

 

4. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice
26. května, 14 hodin, koncertní sál ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Prezenční listina
Prezentace
ZápisAktualizovaná verze Strategického rámce MAP ORP Neratovice (k 26. 5. 2017)

Akční plán MAP ORP Neratovice (k 26. 5. 2017)