Kontrolní výbor

Předsedou Kontrolního výboru je Obec Nová Ves, zastoupená Jiřím Melicharem.

Valná hromada 25. 11. 2014 zřídila tříčlenný kontrolní výbor jako kontrolní orgán Místní akční skupiny a zvolila jeho členy:

Název partnera Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Obec Bašť  00240036   Václav Žihla Veřejný Místní samospráva a DSO
Obec Nová Ves 00240532   Jiří Melichar Veřejný Místní samospráva a DSO
Obec Sedlec 00640239   Zdeněk Veselý Veřejný Místní samospráva a DSO

 

 1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místní akční skupiny.
 2. Členové Kontrolního výboru musí být voleni z partnerů Místní akční skupiny.
 3. Kontrolní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
 4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
 5. Kontrolní výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
 6. Kontrolní výbor nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě Místní akční skupiny o výsledcích své kontrolní činnosti.
 7. Kontrolní výbor:
 • projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny,
 • dohlíží na to, že Místní akční skupina vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy místních akčních skupin a strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
 • nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti Místní akční skupiny a kontroluje tam obsažené údaje,
 • svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují
 • zájmy Místní akční skupiny,
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů Místní akční skupiny a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Místní akční skupiny,
 •  zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

(ze Statutu společnosti MAS Nad Prahou z 4. 11. 2015)