Kontrolní výbor

Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 14. - 17. 7. 2020 (protokol) zvolila místo Obce Sedlec (vypověděl partnerskou smlouvu) Obec Máslovice.
 
Název partnera Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Obec Bašť  00240036   Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA Veřejný Veřejná správa
Obec Nová Ves 00240532   Jiří Melichar Veřejný Veřejná správa
Obec Máslovice 00240443   Ing. Vladimíra Sýkorová Veřejný Veřejná správa
 
 

Předsedou Kontrolního výboru je Obec Nová Ves, zastoupená Jiřím Melicharem.

Valná hromada 25. 11. 2014 zřídila tříčlenný kontrolní výbor jako kontrolní orgán Místní akční skupiny a zvolila jeho členy:

Název partnera Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Obec Bašť  00240036   Václav Žihla Veřejný Místní samospráva a DSO
Obec Nová Ves 00240532   Jiří Melichar Veřejný Místní samospráva a DSO
Obec Sedlec 00640239   Zdeněk Veselý Veřejný Místní samospráva a DSO

 

 1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místní akční skupiny.
 2. Členové Kontrolního výboru musí být voleni z partnerů Místní akční skupiny.
 3. Kontrolní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
 4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
 5. Kontrolní výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
 6. Kontrolní výbor nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě Místní akční skupiny o výsledcích své kontrolní činnosti.
 7. Kontrolní výbor:
 • projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny,
 • dohlíží na to, že Místní akční skupina vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy místních akčních skupin a strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
 • nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti Místní akční skupiny a kontroluje tam obsažené údaje,
 • svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují
 • zájmy Místní akční skupiny,
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů Místní akční skupiny a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Místní akční skupiny,
 •  zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

(ze Statutu společnosti MAS Nad Prahou z 4. 11. 2015)