Valná hromada 

Vloženo 23. 3. 2023
Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 21. - 24. 2. 2023 schválila výši příspěvků na rok 2023 – protokolpřepočet hlasů

Vloženo 18. 12. 2022
Ve čtvrtek 15. 12. 2022 se uskutečnila Valná hromada MAS Nad Prahou o.p.s. 
Prezentace

Vloženo 28. 11. 2022

Vloženo 6. 1. 2022
Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 20. - 23. prosince 2021 schválila Finanční plán PRV na rok 2022, zvolila nového člena Výběrové komise, vzala na vědomí změny v partnerech MAS a schválila výši příspěvků na rok 2022 – protokol, přepočet hlasů

Vloženo 16. 12. 2021
Valná hromada 16. 12. 2021 jednala distančně –  prezentace , záznam

Vloženo 29. 11. 2021

 

Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 14. - 17. prosince 2020 schválila Koncepční část SCLLD MAS Nad Prahou na období 2021 - 2027, prodloužila mandát Výběrové komise do 7. 12. 2021, vzala na vědomí změny v partnerech MAS a schválila výši příspěvků na rok 2021 - protokol, přepočtová tabulka

Valná hromada  dne 7. 12. 2020 jednala distančně 
 Pozvánka 
Prezentace

Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 14. - 17. července 2020 schválila přejmenování zájmových skupin a zvolila nového člena Kontrolního výboru MAS - protokol, přepočtová tabulka

 
Valná hromada 11. 12. 2019, 17.00 hod. Líbeznice, zasedací místnost Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43
Prezenční listina (pouze v listinné podobě)
 
Valná hromada 22. 7. 2019, 16:30 hod., Líbeznice, zasedací místnost Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43
Pozvánka
Prezenční listina (pouze v listinné podobě)
Přepočtová tabulka (pouze v listinné podobě)
 
 
Valná hromada 31. 7. 2018, 18:30 hod., Líbeznice, zasedací místnost Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43
Prezenční listina (pouze v listinné podobě)
 
 
Valná hromada 30. 11. 2017, 17:30 hod. Líbeznice, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322
 
Pozvánka
Podklady
Zápis z Valné hromady 30. 11. 2017
Prezenční listina (pouze v listinné podobě)
Přepočtová tabulka (pouze v listinné podobě)
Fotogalerie
 
 
 

Zápis z Valné hromady 28. 06. 2016

 Zápis z Valné hromady 25. 11. 2015 

Jednací řád Valné hromady (schválený 25. 11. 2014)

Zápis z Valné hromady 25. 11. 2014

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni partneři Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 3. Při jednání Valné hromady se v případě nesplnění podmínky v bodě 2 provádí udělování či přepočet hlasů.
 4. Jednání Valné hromady je upraveno jednacím řádem.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů Místní akční skupiny. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů.
 6. Nesejde–li se usnášeníschopná většina do 30 minut po stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a zahájit náhradní zasedání. Na náhradním zasedání lze jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu členů při dodržení zásady, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49 %.
 7. Valná hromada má tyto kompetence:
 • schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy Místní akční skupiny, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeny jinému orgánu, 
 • nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území působnosti,
 • rozhoduje o vytvoření a úpravách zájmových skupin v souladu se strategií komunitně místního rozvoje,
 • zřizuje povinné orgány: Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní výbor,
 • určuje počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání a dobu jejich mandátu,
 • volí členy povinných orgánů,
 • schvaluje strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny,
 • rozhoduje o fúzi nebo zrušení Místní akční skupiny.

(z Statutu společnosti MAS Nad Prahou z 4. 11. 2015)

Zápis z Valné hromady 27. 11. 2013

Zápis z Valné hromady 21. 3. 2013

 

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí