Schválení Koncepční části SCLLD

Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme obdrželi pozitivní zprávu. Byla schválena Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou pro období 2021 - 2027. Její plné znění naleznete zde.

Zpracování Koncepční části SCLLD probíhalo v rámci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008206 Režijní zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou.