Vyhlášena 27. výzva k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt®

 

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu Krajský úřad Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, MAS Nad Prahou, MAS Střední Polabí, Region Pošembeří, Dolní Pojizeří, Pruh Polabí a Agrární komora

 vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt®

Značka „POLABÍ regionální produkt®“ byla vytvořena v rámci fungujícího systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace regionálních značek, z. s. (ARZ). Bližší informace o systému i regionech se zavedeným systémem regionálního značení viz www.regionalni-znacky.cz. Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům a uměleckým dílům splňujícím certifikační kritéria.

Certifikovat lze např.:

ü  Řemeslné výrobky a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, kovu, textilu, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další

ü  Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další

ü  Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další

Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku pro získání značky „POLABÍ regionální produkt®“ bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré předem konzultovat s pracovníky MAS Podlipansko.

Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků (soubor výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese?

·         PROPAGACI výrobců a jejich tvorby, začlenění do platformy Asociace regionálních značek

·         SPOLUPRÁCI mezi výrobci, předávání zkušeností a praxe

·         ÚČAST na prezentačních a prodejních akcích, trzích, jarmarcích

 

Bližší informace naleznete v dokumentech: Zásady pro udělování a užívání značky „POLABÍ regionální produkt®“ a Certifikační kritéria pro značku „POLABÍ regionální produkt®“.

Vyplněnou žádost o udělení značky včetně relevantních příloh doručte poštou nebo osobně v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin, do 7. 12. 2022 na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky nebo zašlete scan na e-mail: projekty@podlipansko.cz.

Dokumenty k podání žádosti naleznete na https://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/152-polabi-regionalni-produkt, případně Vám je zašleme na vyžádání.

 

Nezbytné podmínky pro udělení značky „POLABÍ regionální produkt®“:

ü  Místní subjekt

ü  Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu

ü  Bezdlužnost žadatele

ü  Zaručení standardní kvality výroby

ü  Proces výroby nepoškozuje přírodu

ü  Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku (více viz formulář žádosti o udělení značky)

 

Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí, na jejíž jednání budete pozváni a představíte svou činnost a vzorek výrobků. Komise je složená ze zástupců místních akčních skupin působících v regionu značky, Asociace regionálních značek, sdružení, odborných institucí a regionálních výrobců. Termín zasedání certifikační komise je vždy 2x do roka – orientačně na jaře a na podzim.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky „POLABÍ regionální produkt®“ na dobu 2 let. Při vydání certifikátu s Vámi MAS Podlipansko uzavře smlouvu o užívání značky. Po uplynutí doby platnosti certifikátu můžete podat žádost o obnovu značky. Obnovená platnost certifikátu se uděluje vždy na další 3 roky.

 

 

Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se značkou „POLABÍ regionální produkt®“:

 

Základními povinnostmi výrobce produkujícího výrobky se značkou „POLABÍ regionální produkt®“ je nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného označování výrobků níže uvedenými způsoby:

ü  začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu

ü  označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou je možno si zakoupit od koordinátora značky za režijní cenu

ü  v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě koordinátora značky s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

 

 

Kontakt pro další informace, bezplatné konzultace:

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., 721 170 388, projekty@podlipansko.cz, podlipansko.czJste řemeslník nebo výrobce potravinářských, přírodních či zemědělských produktů z regionu Polabí? Chcete se od konkurence odlišit značkou, která je zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční a duševní práce při výrobě?
Potom si zažádejte o značku POLABÍ regionální produkt®, která Vám přinese kromě výše uvedeného také propagaci výrobků, pozvánky k účasti na trzích a jarmarcích a další výhody. Značka POLABÍ regionální produkt® je udělována kvalitním místním produktům od roku 2008 a je součástí Asociace regionálních značek, která zastřešuje systém regionálního značení a propaguje regionální produkty v celostátním měřítku. Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají. To ocení jak turisté, kteří upřednostňují pořízení pravého a kvalitního suvenýru z kraje, tak místní obyvatelé podporující "svého" místního výrobce, jenž se mnohdy nesnadno vypořádává s konkurencí anonymního a levného zboží. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především: • KONKURENČNÍ VÝHODU a zvýšení odbytu • PROPAGACI výrobců a jejich tvorby, začlenění do platformy Asociace regionálních značek • SPOLUPRÁCI mezi výrobci, předávání zkušeností a praxe, sounáležitost s regionem • ÚČAST na prezentačních a prodejních akcích, trzích, jarmarcích a celostátní akci PORTA APERTA - brány dílen, farem a výroben certifikovaných regionálních produktů dokořán Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou tiskovin (plakáty, letáky, Zpravodaj Podlipanska, čtvrtletník Asociace regionálních značek apod.), prostřednictvím médií (webové stránky, e-shop Poklady z regionů, Facebook, Instagram), dále pak na společenských a kulturních akcích a prezentacích výrobců. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem a produktem venkova, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů.
Bližší informace o tom, jak získat značku naleznete ve Výzvě k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt®. Více informací o značce POLABÍ regionální produkt® a Asociaci regionálních značek naleznete na:
https://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/152-polabi-regionalni-produkt
https://www.regionalni-znacky.cz/
https://www.facebook.com/RegionalniZnacky/
https://www.instagram.com/regionalni_znacky/
https://www.pokladyzregionu.cz/
https://www.porta-aperta.cz/
S dotazy ohledně značky POLABÍ regionální produkt® se obracejte na koordinátorku značky: Ing. Kateřinu Pospíšilovou, Ph.D., 721 170 388, projekty@podlipansko.cz, www.podlipansko.cz