Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou byla schválena Valnou hromadou MAS Nad Prahou 28. června 2016.

SCLLD analytická část

SCLLD strategická část

Analytická a strategická část SCLLD MAS Nad Prahou byla zpracována za podpory OPTP

SCLLD implementační část

Implementační část SCLLD Mas Nad Prahou byla zpracována za podpory Středočeského kraje

Finanční plán

Indikátory pro programové rámce

Mapa území a seznam obcí

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Analýza rizik

 

Etapa projektu SCLLD podpořená dotací OPTP ve výši 750 tis. Kč byla ukončena 31. 8. 2014 zveřejněním Návrhu Integrované strategie území regionu MAS Nad Prahou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a předložením Závěrečné monitorovací zprávy.


Komunitní projednávání:

Kulaté stoly - zápisy
Kulaté stoly - fotodokumentace
Kulaté stoly - prezenční listiny

 

Projekt byl realizován v období od 15. 1. 2014 do 31. 8. 2014. Jeho výstupem je zpracovaný  Návrh Integrované strategie území regionu MAS Nad Prahou, který byl veřejně projednán 13. listopadu 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bašti se zástupci řešitelského týmu.


Dne 31. 1. 2014 podala MAS Nad Prahou o.p.s. žádost o poskytnutí dotace na financování zpracování Komunitně vedené strategie místního rozvoje z Operačního programu Technická pomoc.