Řídící výbor

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou
(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317)

 
 
 1. Řídící výbor MAP je zřízen v návaznosti na Přílohu č. 2 Postupy zpracování MAP Výzvy k předkládání projektů 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 Operačního programu Věda výzkum vzdělávání (dále jen OP VVV) vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) dne 8. září 2015.
 2. Řídící výbor MAP je zřízen za účelem projednávání zpracování MAP.
 3. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Partnerství MAP může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma organizace je plně v kompetenci každého partnerství.
 4. Mezi hlavní úkoly Řídícího výboru patří:
 • Vytvářet platformu pro spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání v SO ORP
 • Projednávat podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
 • Zprostředkovávat přenos informací v území
 • Schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023

Působnost řídícího výboru

 1. Řídícímu výboru předsedá zvolený předsedající vzešlý z volby na prvním setkání aktérů partnerství.
 2. Řídící výbor je sestaven na základě partnerského principu a je složen ze zástupců zřizovatelů, škol, pedagogů, rodičů, neziskových organizací působících v oblasti školství a dalších partnerů.
 3. Členy Řídícího výboru jmenuje a odvolává předseda Řídícího výboru na základě nominace jednotlivých partnerů.

Složení řídícího výboru

Členy Řídícího výboru jsou zástupci těchto partnerů (záznam hlasování):

 • MAS Nad Prahou
  Bc. Iva Sieberová, iva.sieberova@hotmail.com, 608 847 675
 • Středočeský kraj
  Bc. Lucie Szilagyiová, DiS,szilagyiova@kr-s.cz
 • Zřizovatelé škol
  Petr Holeček, Petr.holecek@mestokralupy.cz, 777 798 184
  Martina Nováková, martina.novakova@vialibertatis.cz
  Jiřina Michovská, jirina.michovska@ledcice.cz, 603 878 949
   
 • Školy bez rozdílu zřizovatele
  PaedDr. Dagmar Kuzníková, skola@trebizskeho.cz
  Jitka Jírová, msklapalka@tiscali.cz
  Mgr. Světlana Racková    skola.veltrusy@seznam.cz
  Mgr. Jana Nováková, novakjana1@seznam.cz
  Mgr. Julie Svobodová, zskpy28rijna@centrum.cz
  Alena Klimentová, ms.dolany@centrum.cz
   
 • Neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin)
  Šárka Jakušová, DiS., jakusova@nasefarnost.cz, 606 613 018
  Mgr. Kateřina Viktorová – 702 176 622, viktorova@ddmkralupy.cz (od 10. 1. 2017)
          Marie Blažková, ddmkralupy@seznam.cz, 315 722 430 (do 9. 1. 2017)
   
 • Základní umělecké školy
  Luboš Harazin - předseda ŘV, reditel@zuskralupy.cz, tel.: 603 14 39 49
   
 • Krajský akční plán (dále jen KAP),
  Bc. Lucie Szilagyiová, DiS, szilagyiova@kr-s.cz
   
 • Rodiče
  Barbora Kovářová, centrum@nasefarnost.cz, 606 613 018
  Ing. Olga Reigertová, olga.riegertova@seznam.cz
  PhDr. Majerová, pavla@psycholog-majerova.cz
   
 • Agentura pro sociální začleňování
  Mgr. Hana Krejsová, krejsova.hana@vlada.cz, 724 826 037 (od 10. 1. 2017)
          Mgr. Veronika Simonová, simonova.veronika@vlada.cz, 725 535 544 (do 9. 1. 2017)
   
 • Integrované územní investice (dále jen ITI)
  Mgr. Kristina Kleinwächterová, kleinwachterova@ipr.praha.eu, 236 004 631 (od 10. 1. 2017)
          Ing. Lenka Kriegischová, kriegischova@ipr.praha.eu (do 9. 1. 2017)
   
 • MAS působící na území MAP
  Jaroslava Saifrtová, jaroslava.saifrtova@centrum.cz, 606 605 202

Jednací řád

Pozvánka na I. jednání 1. března 2016

1. setkání aktérů ve výchově a vzdělávání
1. března 2016 v Kralupech nad Vltavou   

 

 

Pozvánka na II. jednání 21. června 2016

2. setkání Řídícího výboru MAP v  ORP Kralupy nad Vltavou

21. června 2016, 14.00 hodin, MÚ Kralupy nad Vltavou
 

Pozvánka na III. jednání 10. ledna 2017

 

3. setkání Řídícího výboru MAP v  ORP Kralupy nad Vltavou
10. ledna 2017, 14.00 hodin, MÚ Kralupy nad Vltavou


 

Pozvánka na IV. jednání 6. června 2017

 

4. setkání Řídícího výboru MAP ORP Kralupy

MěÚ Kralupy nad Vltavou, 6. června 2017

Prezenční listina
Zápis z jednání
Prezentace
FotogaleriePozvánka na V. jednání 14. prosince 2017

 

5. setkání Řídícího výboru MAP Kralupy nad Vltavou
14. prosince 2017, 16 hodin, zasedací místnost MěÚ Kralupy nad Vltavou

Prezenční listina

Zápis

Fotogalerie

 

 

 

 

 

4. setkání Řídícího výboru MAP ORP Kralupy

MěÚ Kralupy nad Vltavou, 6. června 2017

Prezenční listina
Zápis z jednání
Prezentace
Fotogalerie